สายส่งและสายอากาศ 2105-2106 (4)

คำอธิบายชั้นเรียน

สายส่งและสายอากาศ 2105-2106 (4)