รายวิชาคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธี ง30221 มัธยมศึกษาปีที่ 4/พ (เพิ่มเติม)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่ และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ การตรวจและกำจัดไวรัส การสำรองและป้องกันความเสียหายของข้อมูล การกู้คืนข้อมูล การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์