เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาหะมะไฟโรส โตะละ

โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาหนึ่งในหมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี