เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาหนึ่งในหมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี