homeมัธยมศึกษาปีที่ 3
person
มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
person
นาง นิภา จินาติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2194

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย

คำอธิบายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

  อ  23101 ภาษาอังกฤษ  11        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3   

  ภาคเรียนที่ 1                             จำนวน  1.5  หน่วยกิต                             เวลา  60 ชั่วโมง

********************************************************************

                ฟัง  คำขอร้อง คำแนะนำ  คำชี้แจง  คำอธิบาย ประโยค  และข้อความ สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง

รูปแบบ ต่าง ๆ  หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นจากสื่อ

ประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ การขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ

และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง   พูดและเขียน  ประโยค  และ  ข้อความ สื่อที่ไม่ใช่ความเรียง

รูปแบบ ต่าง ๆ  หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญรายละเอียดสนับสนุน แสดงความคิดเห็นจากสื่อ

ประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์  ข่าว  เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม  คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย  แสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์

ต่าง ๆ  การขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ แสดงความคิดเห็น  ความรู้สึก  ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ  การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ประสบการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  /เรื่อง/ ประเด็นต่าง ๆ ใจความสำคัญ/   แก่นสาระ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/ข่าว/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์  และเหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ  อ่าน คำขอร้อง คำแนะนำ  คำชี้แจง  คำอธิบาย  ข้อความ  ข่าว  โฆษณา บทร้อยกรองสั้น  ๆ   หัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นจากสื่อประเภทต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ การขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

                โดยใช้ทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน และการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่างๆ

                เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยี  มุ่งพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

  ตัวชี้วัด

ต 1.1  ม.3/1,  ม.3/2  ,  ม.3/3  ,  ม.3/4 

ต 1.2  ม.3/1, .3/2, .3/3, .3/4, ม31/5  

ต 1.3 ม.3/1, .3/2

 

รวม  11   ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)