เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวส.2 การตลาด ภาคเรียนที่2/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. ชื่อวิชา 3202 2103 การตลาดอิเล็กทรอนิกส 2-2-3

(E-Marketing)

2. จุดประสงครายวิชา เพื่อให

  • มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตลาดอิเล็กทรอนิกส
  • มีทักษะการทําธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส
  • มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการทําธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส

3. สมรรถนะรายวิชา

  • แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการตลาดอิเล็กทรอนิกส
  • กําหนดกลยุทธการตลาดอิเล็กทรอนิกสตามหลักการและสถานการณ
  • แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส

4. คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตลาดอิเล็กทรอนิกสการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกสการกําหนดตลาดเปาหมาย กลยุทธการตลาด อิเล็กทรอนิกสจริยธรรมธุรกรรมตลาดอิเล็กทรอนิกส พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์