มัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

1. การเขียนเรียงความ

2. การอ่านจับใจความ

3.ทักษะการฟังพูด