เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการบัญชีเบื้องต้น 2 ห้อง ปวส.1/4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันเฉพาะ การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท งบทดลอง กระดาษทำการ รายการปรับปรุงเมื่อสิ้นงวดบัญชี การปิดบัญชีและงบการเงินของกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า