เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง พรรณี เพชรล้ำ

โรงเรียนบ้านปาง

   watch, gloves, glasses, handbag,  shirt, pen, pencils, shoe, ruler, skirt, violet,       blue, green, yellow, orange, red, indigo, silver, gold, brown, pink, white, black