เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2 ปวช2/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด เรื่องราว เหตุการณ์ความสนใจ กิจกรรมทั่วไปที่คุ้นเคย ความเป็นอยู่ ครอบครัว การศึกษา การทำงาน เปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบ ความเหมือนความแตกต่างทางวัฒนธรรม การใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะการพูด