เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบัญชีบริษัทจำกัด ปวช.2/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย ประเเภทและกฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทจำกัดและบริษัทจำกัด(มหาชน) ข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจำกัดและบริษัทจำกัด(มหาชน)การจดทะเบียน การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น การบันทึกบัญชีการจำหน่ายหุ้นทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท การริบหุ้น การเพิ่มทุน การลดทุน