ผู้สอน
ปิยาภรณ์ ปูนิล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การบัญชีชั้นกลาง 1 ปวส.1/4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21965

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการจำหน่ายจ่ายโอนตามมาตรฐานการบัญชีของเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงิน เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงิน