เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบัญชีชั้นกลาง 1 ปวส.1/4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า และการจำหน่ายจ่ายโอนตามมาตรฐานการบัญชีของเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงิน เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงิน