เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวช.2 MEP คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เทคนิคการใช้ภาพถ่ายในสื่อสิ่งพิมพ์ และการใช้โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์


จุดประสงค์รายวิชา

1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และจำแนกประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์

2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์

3.มีทักษะในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และจัดองค์ประกอบศิลป์ในสื่อสิ่งพิมพ์

4.ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

5.มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา

1.แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของสื่อสิ่งพิมพ์

2.การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ตามการใช้งาน

3.ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์