เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Web design ง30225 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 (เพิ่มเติม)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ กระบวนการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ และนำมาสรุปเป็นองค์ความรู้ ปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟต์แวร์ แก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม เสียสละ รับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และ เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคอมพิวเตอร์

โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม