homeภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นางสาว ปณิตา กรุงมณี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2198

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านปวง

คำอธิบายชั้นเรียน

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้…......ภาษาต่างประเทศ................................................................................................

รหัสวิชา……..อ 21101......……รายวิชา …............ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1..........................……………....

จำนวนคาบ/สัปดาห์ ........1.5 .............จำนวนหน่วยกิต.…......3..........ชั้น ................ม. 1/1 – 1/5...............

อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้น ๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน     ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น  

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว  กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบอย่างเหมาะสม

พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่าง ๆ   ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ

บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล    งานฉลอง  วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)