เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บอ 520 วิธีวิทยาวิจัยทางสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พรพรรณ วีระปรียากูร

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

This course focuses on the importance and benefits of research to livelihoods of rural people and community development process. Students shall integrate knowledge, research, and innovation for development. Students shall study the algorithms for knowledge with research, the creation of the processes involved in the development for empowering the community. Students shall write research proposals and reports.