เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3211-5103 งานการจัดการขายและการบริการลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง วัชราภรณ์ นนท์ธีระวิชยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขายและการบริการลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
  2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวางแผนการขายการวิเคราะห์ยอดขาย การกําหนดเปาหมายในการขาย การอานรายงานที่เกี่ยวข้องกับการขายของธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
  3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดแสดงสินค้าและการจัดเรียงสินค้า
  4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
  5. มีคุณลักษณะกิจนิสัยที่พึ่งประสงคและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการค้าปลีก

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดการขายและการบริการลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
  2. ปฏิบัติงานการขายการบริการลูกค้าไดตามเปาหมายและมาตรฐานที่กําหนด
  3. วิเคราะห์และอานรายงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขายและการบริการลูกค้าการวิเคราะห์ยอดขายการวางแผนการขายการกําหนดเปาหมายการขาย การอานรายงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย การจัดการขายสินค้าตามแผนการตลาดและกิจกรรมสงเสริมการขาย ประเภทของสินค้า หลักการจัดแสดงสินค้า จัดเรียงสินค้าตามลักษณะหมวดหมูสินค้าการจัดเรียงสินค้าตามหลัก Visual Merchandise และMix and Match เพื่อดึงดูดลูกค้า ประโยชนการจัดเติมสินค้า เทคนิคการขายแบบตอเนื่องเพื่อเพิ่มยอดขายการบริหารลูกค้าสัมพันธและฝกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานและการใหบริการลูกค้าในหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย