เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3211-5102 วิชางานการจัดซื้อและการจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาง วัชราภรณ์ นนท์ธีระวิชยา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

จุดประสงค์รายวิชา

  1. มีความรู้ ความเข้าเกี่ยวกับการจัดซื้อ และการจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
  2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการจัดซื้อและระบบการสั่งซื้อ
  3. มีทักษะเกี่ยวกับการคัดเลือกสินค้า การจัดการหมวดหมู่สินค้า การตรวจรับสินค้าและการควบคุมคุณภาพสินค้า
  4. มีทักษะเกี่ยวกับการป้องกันการสูญเสีย และสูญหาย
  5. มีคุณลักษณะ กิจนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานการค้าปลีก

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ และการจัดการสินค้าคงคลังของธุรกิจค้าปลีกทั่วไป
  2. ปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อตามระบบการสั่งซื้อ
  3. คัดเลือกสินค้า จัดหมวดหมู่สินค้า ตรวจรับสินค้า ดูแล และควบคุมคุณภาพสินค้า
  4. ปฏิบัติตามแผนการป้องกันการสูญเสีย และสูญหาย

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ การวางแผนการจัดซื้อ การกำหนดปริมาณสินค้าให้สอดคล้องกับแผนการขาย และการส่งเสริมการขาย ระบบการสั่งซื้อ การคัดเลือกสินค้า การจัดหมวดหมู่สินค้า การดูแล และการควบคุมคุณภาพสินค้า การจัดการสต็อกสินค้า การตรวจนับสินค้าคงคลัง การเบิกจ่ายสินค้า การจัดการเกี่ยวกับการป้องกันการสูญเสียและสูญหาย การตรวจสอบของฝ่ายประกันคุณภาพและการฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานและการให้บริการลูกค้าในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย