กำลังของไหล

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชากำลังของไหล เป็นวิชาที่ว่าด้วยศาสตร์ด้าน ไฮดรอลิกส์ และนิวแมติกส์