มัธยมศึกษาปีที่ 2

กรรณิการ์ เสมอใจ

โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย

คำอธิบายชั้นเรียน

รูปแบบการทำโครงงานคณิต

ตัวอย่างโครงงานคณิต