homeมัธยมศึกษาปีที่ 2
person
มัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
นางสาว กรรณิการ์ เสมอใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 2

Class ID
2201

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย

คำอธิบายวิชา

รูปแบบการทำโครงงานคณิต

ตัวอย่างโครงงานคณิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)