homeมัธยมศึกษาปีที่ 2
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
person
นางสาว กรรณิการ์ เสมอใจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2201

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย

คำอธิบายชั้นเรียน

รูปแบบการทำโครงงานคณิต

ตัวอย่างโครงงานคณิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)