เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พรรณธิภา สุกการ

วิทยาเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของกิจการพิเศษ เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชน สโมสร สมาคม ผู้ประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกร