เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3202-2003 ชั้น ปวส.1/3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นจำเป็นต้องเข้าใจความหมายของผลิตภัณฑ์ การตลาด และส่วนประสมทางการตลาด รวมทั้งยังต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์ สามารถจัดประเภทของผลิตภัณฑ์ในแต่ลักษณะ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดีจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ และสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้