เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จารุวรรณ ทองปาน

โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา

ว1.2 ม.2/1 สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีในนิวเคลียส