เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ป.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

โสภาพรรณ ภู่ขันเงิน

โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ท ๔.๑ ป.๕/๒ จำแนกส่วนประกอบของประโยค