เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1 ปวช 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 1

ศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน ผังงาน รหัสเทียม ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ และการใช้กระบวนการเขียนโปรแกรม คำสั่ง การคำนวณ เงื่อนไขกรณี และการทำซ้ำ การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ