เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาววินิตา อักษรชู

โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา

ต.1.1 ป.5/1 เข้าใจกระบวนการฟังและอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่่อประเภทต่างๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ