homeมัธยมศึกษาปีที่ 3
person
มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้สอน
นางสาว ณัฐวรรณ สายฟ้าแลบ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2204

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา

 

อ 23101         ภาษาอังกฤษ                                        กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ                                 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                  ภาคเรียนที่  1           เวลา    60     ชั่วโมง

 

 

                                ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง    คำขอร้อง ให้คำแนะนำ       คำชี้แจง และคำอธิบาย จากเรื่องที่ฟังและอ่าน     อ่านอออกเสียง   ข้อความ ข่าว  โฆษณา   ประโยค   บทสนทนา   บทร้อยกรองสั้น ๆ    พร้อมทั้งเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ   และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย      ใช้ภาษาอังกฤษสนทนา    แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องราว  สถานการณ์และข่าวต่างๆ  ที่อยู่ในความสนใจของชุมชน พร้อมทั้งเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น    พูดแสดงความต้องการพร้อมทั้งตอบรับ ปฏิเสธโดยใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาททางสังคม     ถูกต้องตามกาลเทศะ    พูดและเขียนจากข้อมูลที่ได้ฟัง และอ่านทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงเป็นถ้อยคำของตนเอง  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น    อ่าน   เลือกหัวเรื่อง    บอกรายละเอียด   ค้นคว้า  รวบรวม   และสรุปใจความสำคัญ   แสดงความคิดเห็น   พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ      เข้าร่วม  อธิบายและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวันสำคัญ เทศกาล ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมของไทยและนำไปใช้อย่างเหมาะสม   

เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ   ใฝ่เรียนรู้   มีวินัยและความมุ่งมั่นในการทำงานและ

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 

ตัวชี้วัด

1.1   ม 3/1 ,  ม 3/2  ,  ม 3/3  ,  ม 3/4            

1.2   ม 3/1 ,  ม 3/2  ,  ม 3/3  ,  ม 3/4  ,  ม 3/5  

1.3   ม 3/1 ,  ม 3/2  ,  ม 3/3 

ต 2.1   ม 3/1 ,  ม 3/2  ,  ม 3/3 

ต 2.2   ม 3/1 ,  ม 3/2  

ต 3.1   ม 3/1

ต 4.1   ม 3/1     

ต 4.2   ม 3/1 ,  ม 3/2  

 

รวม  21  ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)