ปวส.2/1 - ปวส.2/7
ผู้สอน

Niyada Yieanjunt

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ปวส.2/1 - ปวส.2/7

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22040

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อใช้ในสถานการณ์จริง ตามสาขางานอาชีพที่เกี่ยวข้อง และฝึกทักษะการวิเคราะห์แก้ปัญหาและ ตัดสินใจ ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวันและการท างาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.