เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวส.2/1 - ปวส.2/7

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อใช้ในสถานการณ์จริง ตามสาขางานอาชีพที่เกี่ยวข้อง และฝึกทักษะการวิเคราะห์แก้ปัญหาและ ตัดสินใจ ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวันและการท างาน