ผู้สอน
จิราพร บุญจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22041

สถานศึกษา

โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา


คำอธิบายชั้นเรียน

ป.๔

๑. เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์

รูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

๒. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์

อิทธิพลของสี วรรณะอุ่น และวรรณะเย็น

๓. จำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรงพื้นผิว และพื้นที่ว่าง

เส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และพื้นที่ว่าง

ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์

๔. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ

การใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานพิมพ์ภาพ

๕. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี

การใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี

๖. บรรยายลักษณะของภาพโดยเน้น เรื่องการจัดระยะ ความลึก น้ำหนักและแสงเงาในภาพ

การจัดระยะความลึก น้ำหนักและแสงเงา

ในการวาดภาพ

๗. วาดภาพระบายสี โดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็น ถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ

การใช้สีวรรณะอุ่นและใช้สีวรรณะเย็น วาดภาพถ่ายทอดความรู้สึกและจินตนาการ

๘. เปรียบเทียบความคิดความรู้สึก ที่ถ่ายทอดผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่น

ความเหมือนและความแตกต่างในงานทัศนศิลป์ความคิดความรู้สึกที่ถ่ายทอดในงานทัศนศิลป์

๙. เลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์

การเลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก