เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา หน้าท่ีพลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เสาวภา พราหมพงค์

โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ

ผลการเรียนรู้

ข้อ 8 เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน