วิชา หน้าท่ีพลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ผู้สอน

เสาวภา พราหมพงค์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชา หน้าท่ีพลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22042

สถานศึกษา
โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ

คำอธิบายชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้

ข้อ 8 เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่างสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.