เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา หน้าท่ีพลเมือง ชันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เสาวภา พราหมพงค์

โรงเรียนบูรณะพัทศึกษา มูลนิธิ

ผลการเรียนรู้

ข้อ 10 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีระเบียบวินัย