เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ห้อง ปวส.1/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาหลักการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การนำเทคนิคและวิธีการต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน การแปลควมามหมายและประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่มีผลต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน