เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 รายวิชาคณิตศาสตร์ ครูพัชรี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัชรี ลักษณะคชา

โรงเรียนตะโหมด

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 สามารถติดตาม ศึกษาเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งรับมอบหมอยหมายงาน และส่งงานตามที่ครูแจ้ง