ชั้นประถมศึกษาปีที่6/3

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  โรงเรียนอนุบาลระยอง