ชั้นประถมศึกษาปีที่6/4

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4  โรงเรียนอนุบาลระยอง