ชั้นประถมศึกษาปีที่6/5

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5  โรงเรียนอนุบาลระยอง