ชั้นประถมศึกษาปีที่6/6

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6  โรงเรียนอนุบาลระยอง