ชั้นประถมศึกษาปีที่6/7

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7  โรงเรียนอนุบาลระยอง