ชั้นประถมศึกษาปีที่6/7

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7  โรงเรียนอนุบาลระยอง