ชั้นประถมศึกษาปีที่6/8

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8  โรงเรียนอนุบาลระยอง