เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เหตุการณ์โลกในยุคปัจจุบัน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายมุกตาด สาเหล็ม

โรงเรียนตะโหมด

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเหตุการณ์ความเป็นไปของโลก