ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรี หยก ชัยเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

WebApp


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22145

สถานศึกษา

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา ความหมาย ของ เว็บแอปพลิเคชั่น การสร้างเอกสารโดยใช้ภาษา HTML การพัฒนาระบบบนเว็บด้วยภาษา PHP และเชื่อต่อกับ ฐานข้อมูล ด้วย My sql