ชั้นประถมศึกษาปีที่6/10

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/10  โรงเรียนอนุบาลระยอง