ชั้นประถมศึกษาปีที่6/11

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/11 โรงเรียนอนุบาลระยอง