เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

18-4204-2102 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลลูกค้า [ปริญญาตรีปีที่ 1 รุ่นที่ 2]

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

´ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการข้อมูลลูกค้าการนำระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ เพื่อตอบสนองความต้องการและดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า แนวโน้มการจัดการข้อมูลในอนาคต กรณีศึกษาระบบลูกค้าสัมพันธ์