เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ดวงใจ ขันธสามล

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ และเทคนิคการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงในงานธุรกิจ แนว

ทางการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมสำนักงานขั้น

สูง เครื่องมือ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมสำนักงานขั้นสูง การใช้ฟังก์ชั่น การใช้

แมโคร การใช้โปรแกรมเสริม