เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Data&Information

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Data&Information หรือข้อมูลและสารสนเทศ จะประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

- ความหมายและความสำคัญของข้อมูล

- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก Internet

- การนำเสนอข้อมูลจาก PowerPoint