ผู้สอน
นางสาว ดวงใจ ขันธสามล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22230

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารูธุรกิจยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการคำนวณค่าสถิติพื้นฐานกระบวนการรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล บันทึกและแก้ไขข้อมูล การใช้คำสั่งโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติพื้นฐาน จัดทำรายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิ