PHYSICS 5 (ว30205) มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน 2/59
ผู้สอน

นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
PHYSICS 5 (ว30205) มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน 2/59

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22234

สถานศึกษา
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่ทำการเรียนการสอน รายวิชา ฟิสิกส์ 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา นักเรียนสามารถศึกษา

  • เอกสารการสอน ซึ่งจะมี คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ เนื้อหา และ วีดีโอ ที่เกี่ยวข้อง
  • แบบฝึกหัด เพื่อให้นักเรียนได้ส่งงานที่มอบหมาย การบ้าน
  • แบบทดสอบ เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  • คะแนนเก็บภายนอก เพื่อมอบหมายงานอื่น เช่น ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือวัตถุเอกสารที่มอบหมายเป็นพิเศษ และครูผู้สอนจะตรวจผลงานและให้คะแนนผ่านระบบได้

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.