ผู้สอน
นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ 5/1 (ตัดต่อวีดีโอ2) ง30202 ภาคเรียน 2/59


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22235

สถานศึกษา

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวกับ การตัดต่อวีดีโอ2 ซึ่งประยุกต์มากขึ้น จากพื้นฐาน วิชา การตัดต่อวีดีโอ1 ซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี