English for Classroom Language Teacher

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษารูปแบบภาษาอังกฤษสำหรับชั้นเรียนในระดับต่าง ๆ ฟอร์มและฟังก์ชั่นของภาษา เลือกและฝึกการใช้รูปแบบ ฟอร์มและฟังก์ชั่นของภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน