เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ดวงใจ ขันธสามล

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ การจัดการไซต์และทรัพยากรเว็บไซต์ การออกแบบภาพแบนเนอร์ ภาพกราฟิกที่ใช้ในเว็บไซต์ การสร้างเทมเพลต การสร้างเว็บเพจและการเรียกใช้เทมเพลต การเปิดไซต์และแก้ไขไฟล์ในเว็บไซต์ การใส่รูปภาพ การสร้างตาราง การนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ